Myślisz, że tak ci źle? :: czyli jak żyły dzieci w starożytności

Mamo nie założę dziś tej bluzki! Tato nie posprzątam pokoju! Nie chcę myć zębów, nie pójdę spać! Dlaczego ja muszę jeść warzywa, a inni nie? Chyba każdy rodzic zmaga się z buntem swojego dziecka, a wtedy przychodzą z pomocą książki, które odpowiadają na pytanie „Myślisz, że tak ci ŹLE?

Myślisz, że tak ci źle? To przepięknie ilustrowane książki dla najmłodszych autorstwa Chae Strathie z obrazkami Marisy Morea, które opowiadają o życiu dzieci w starożytnej Grecji oraz starożytnym Egipcie. Edukacja i humor w jednym – połączenie, które przemawia zarówno do dzieci jak i rodziców.

W prosty sposób można pokazać naszym maluchom, że założenie koszuli zapiętej na ostatni guzik jest lepsze niż chodzenie całkowicie nago – najmłodsi w starożytnym Egipcie biegali nago, mimo upałów w ciągu dnia i zdecydowanie zimniejszych wieczorów.

Kiedy nasze dziecko nie chce posprzątać w pokoju, wystarczy pokazać mu fragment, mówiący o obowiązkach dzieci w starożytności – chłopcy już w młodym wieku, musieli zgłębiać fach ojca. Syn garncarza, nie spędzał czasu na zabawie, a na nauce lepienia glinianych naczyń.

Książka uczy i bawi, jest pełna ciekawych elementów z życia starożytnych Greków i Egipcjan, przedstawionych z dozą humoru, który uwielbiają najmłodsi.

Warto przeczytać, aby nasze dzieci już nigdy nie powiedziały, że obiad był niedobry 🙂

 

Regulamin konkursu “Myślisz, że tak Ci źle?”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest EXAMPLE.PL , zwana dalej „Organizatorem”.
2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/
II. Zasady uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”). W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Konkursie. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta na portalu Facebook..
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem (Partnerzy).
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
III. Przebieg Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 02.08.2019
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 02.08.2019 w komentarzu na https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/ pod postem ze zdjęciem konkursowym wstawić odpowiedzieć na pytanie: „Kto jest autorem książeczek??”. Osoby, które odpowiedzą jako pierwsze otrzymają nagrodę.
3. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie przesłanej odpowiedzi konkursowej.
4. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w pkt 2 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
5. Wraz z przystąpieniem do Konkursu – Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wysłanego przez Uczestnika nagrania oraz ujawnionego w nagraniu wizerunku Uczestnika na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w celu prezentacji wyników konkursu oraz w celu promocji publikacji książkowych wydawanych przez Organizatora.

IV. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki określone w pkt III Regulaminu i których jury konkursowe Organizatora wskaże jako autorów najciekawszych komentarzy.
2. Jury składać się będzie z 3 osób wskazanych przez Organizatora.
3. Nagrodami w Konkursie jest książka z serii Myślisz, że tak Ci źle? Wydawnictwa Wilga.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 02.08.2019., a nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/ (pod postem konkursowym).
5. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku niedostarczenia zgody nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik wytypowany przez Organizatora.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród zwycięzcy z powodu:
Niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego,
Niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą, z przyczyn, za które ten ponosi odpowiedzialność,
W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wytypowani przez Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej.
8. Dokładny termin i miejsce wydania – odbioru nagrody głównej zostanie uzgodniony przez Organizatora ze laureatem.
9. Nieodebranie nagród lub nieuzgodnienie żadnego terminu odbioru tej nagrody z przyczyn, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, powoduje utratę prawa do tej nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej lub niedoręczenia wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail lub innych danych lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
11. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Uczestnik nie może przenieść prawa do jej odbioru na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
12. W sytuacji rezygnacji z odbioru nagrody głównej lub nagrody dodatkowej, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez osobę rezygnującą z odbioru nagrody.

V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest …www. example.pl……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez facebook example.pl ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez facebook example.pl …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników.
4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora
5. Dane osobowe Uczestników przekazane w formularzu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
7. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją Konkursu.
10. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu.
VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie złożonej reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na Stronie Konkursu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.