Piękno, kolor, faktura i niezwykłe oko.

Mark Laita, moi drodzy Państwo: