Stand up z Teatrem WARSawy w Teatrze XL

Krótko mówiąc żarty się skończyły. Jeszcze wakacyjnie oraz powakacyjnie w urokliwej przestrzeni TEATRU XL, który łamie stereotypowe wyobrażenie przestrzeni teatralnej, odsłona sceny stand up Teatru WARSawy.

Stand up z Teatrem WARSawy

„Żarty się skończyły” to tytuł kolejnej odsłony sceny stand up Teatru WARSawy. Rzeczywistość dookoła nie skłania do żartu, ale humor jest wskazany w sytuacjach kryzysowych.
Humor – jako siła napędowa umysłu – to poważna sprawa. W końcu dotyczy kwestii prawdy, a tutaj nie ma się z czego śmiać…
Ponadto razem odpowiemy na pytanie: czy śmiech ściśle związany z humorem to oznaka braku ogłady i błazenada czy wręcz przeciwnie – zdradza inteligencję śmiejącego się?
Czekamy na publiczność, bo bez niej odpowiedzi nie uzyskamy…

Uczestnicy sceny stand up:

Aida BORAL
Jakub KRYSIŃSKI
Piotr OLENDER
Dominik PIĄTKOWSKI
Mariusz DĄBROWSKI
Marta SZCZEPAŃSKA

• 23 sierpnia, godz. 19.00
• 9 września, godz. 20.00

Stand up z Teatrem WARSawy

„Krótko mówiąc”! Będzie z humorem i pazurem, a przede wszystkim bezkompromisowo. Hasło przewodnie tego wieczoru to szczerość.

Uczestnicy sceny stand up:

Wiktoria CHACHULSKA
Mateusz DZIEWIĘCKI
Jaroslaw LEGOŃKOFF
Elliot LIS
Aleksei ROGOZIN
Paweł ŚCIERSKI
Szymon WYBORSKI
Aleksandra WIECZOREK

• 24 i 25 sierpnia, godz. 19.00
• 11 września, godz. 18.00

BILETY:
https://teatrwarsawy.pl/repertuar/

Regulamin konkursu Stand up

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest EXAMPLE.PL , zwana dalej „Organizatorem”.
2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/

II. Zasady uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”). W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Konkursie. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta na portalu Facebook..
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem (Partnerzy).
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. Przebieg Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 17.08.2022
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 18.08.2022 w komentarzu na https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/ pod postem ze zdjęciem konkursowym wstawić odpowiedzieć na pytanie: „Z kim pójdziesz na stand up??”. Osoby, które odpowiedzą jako pierwsze otrzymają nagrodę.
3. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie przesłanej odpowiedzi konkursowej.
4. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w pkt 2 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
5. Wraz z przystąpieniem do Konkursu – Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wysłanego przez Uczestnika nagrania oraz ujawnionego w nagraniu wizerunku Uczestnika na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w celu prezentacji wyników konkursu oraz w celu promocji publikacji książkowych wydawanych przez Organizatora.

IV. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki określone w pkt III Regulaminu i których jury konkursowe Organizatora wskaże jako autorów najciekawszych komentarzy.
2. Jury składać się będzie z 3 osób wskazanych przez Organizatora.
3. Nagrodami w Konkursie jest podwójna wejściówka wejściówka na wydarzenie.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19.08.2022., a nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/ (pod postem konkursowym).
5. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku niedostarczenia zgody nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik wytypowany przez Organizatora.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród zwycięzcy z powodu:
Niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego,
Niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą, z przyczyn, za które ten ponosi odpowiedzialność,
W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wytypowani przez Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej.
8. Dokładny termin i miejsce wydania – odbioru nagrody głównej zostanie uzgodniony przez Organizatora z laureatem.
9. Nieodebranie nagród lub nieuzgodnienie żadnego terminu odbioru tej nagrody z przyczyn, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, powoduje utratę prawa do tej nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej lub niedoręczenia wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail lub innych danych lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
11. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Uczestnik nie może przenieść prawa do jej odbioru na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
12. W sytuacji rezygnacji z odbioru nagrody głównej lub nagrody dodatkowej, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez osobę rezygnującą z odbioru nagrody

V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest …www.example.pl
2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez facebook example.pl
3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez facebook example.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników.
4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora
5. Dane osobowe Uczestników przekazane w formularzu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
7. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją Konkursu.
10. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu

VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie złożonej reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na Stronie Konkursu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/Examplepl/.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.